Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky, ďalej OP, upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy:

predávajúcim:

Sténia a.s., Poštová 11, 040 01 Košice, IČO: 36204871

a kupujúcim.


1. Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

2. Kupujúci – podnikateľ. Podnikateľom sa rozumie:

osoba zapísaná v obchodnom registri,

osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely OP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené v OP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito OP medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito OP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvoria Záručné podmienky príloha č. 2, že s nimi súhlasí a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov STIHL, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov spoločnosti STIHL.


II. Kúpna zmluva

Uzavretie kúpnej zmluvy

1. Ak je kupujúci – spotrebiteľ návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného produktu STIHL predávajúcim na stránky internetového obchodu. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.

Na trvanlivom nosiči poskytne potvrdenie objednávky predávajúci najneskôr spolu s dodaním tovaru. Vzniknutú zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

2. Ak je kupujúci – podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka produktu STIHLkupujúcim – podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu – podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť.

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.

Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.


III. Objednávanie

Objednávku na nákup produktov STIHL môžete zadať pomocou následných obrazových príkazov po kliknutí na položku, ktorú si želáte kúpiť.

1. Kliknutím na tlačidlo „do košíka“, umiestnite nezáväznú objednávku na položky, ktoré si želáte kúpiť. Máte možnosť skontrolovať a opraviť vašu objednávku až do okamihu keď potvrdíte vašu objednávku kliknutím na predvolené tlačidlo „záväzná objednávka s povinnosťou platby“

Obsah nákupného košíka si môžete kedykoľvek nezáväzne pozrieť kliknutím na tlačidlo Nákupný košík. Položky môžu byť vybrané z nákupného košíka kliknutím na tlačidlo „X“ = „odstrániť“.

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť k nemu vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Po prijatí vašej objednávky sa zaväzujeme dodať tovar v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

Ak si želáte kúpiť položky vo svojom nákupnom košíku, stlačte tlačidlo „do pokladňa“. Potom prosím vložte svoje údaje. Povinné údaje sú označené hviezdičkou. Registrácia nie je potrebná. Po vložení vašich údajov môžete skontrolovať vaše zápisy. Proces objednania je dokončený kliknutím tlačidla „záväzná objednávka s povinnosťou platby“. Proces môže byť zrušený kedykoľvek zatvorením okna prehliadača.


IV. Cena

Cena za produkty STIHL, ktoré si kupujúci kúpi alebo objedná je splatná vo výške stanovenej na stránke v čase odoslania objednávky kupujúcim, plus všetky poplatky za dodanie tovaru. Všetky ceny sú zobrazené vrátane DPH.


V. Dodacie podmienky

1. Spôsoby dodania

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

osobný odber tovaru v predajni predajcu.

doručenie kuriérom

V prípade, že si kupujúci vyberie dodanie produktu kuriérom, je zvyčajná doba dodania produktu do 3 pracovných dní, ak je tovar skladom. Maximálna doba dodania tovaru je 30 dní.

Pri dodaní kuriérskou službou neposkytujeme služby spojené s rozbaľovaním tovaru alebo s odvozom odpadu.

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého dodacieho listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom predajcovi, spísať s kuriérom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.


2. Súčinnosť kupujúceho pri dodávke tovaru

Kupujúci je povinný umožniť predajcovi dodanie tovaru v stanovenej dobe a mieste dodania. Vykonať primerané opatrenia potrebné k uskutočneniu dodania tovaru podľa objednávky kupujúceho. Ak sa dodanie tovaru odloží alebo sa neuskutoční, pretože kupujúci neprijal primerané opatrenia, Predajca určí náhradný termín dodania v lehote do 30 dní od neúspešného dodania. Ak sa dodanie neuskutoční pre okolnosti, ktoré kupujúci mohol ovplyvniť znáša náklady opakovanej dodávky. Ak Predajca nie je schopný stanoviť čas pre opakovanú dodávku objednaného tovaru, môže zrušiť objednávku a vrátiť kupujúcemu zaplatenú cenu za tovar, zníženú o náklady spojené s neúspešným dodaním tovaru.


3. Možnosti platby

Predajca akceptuje nasledujúce možnosti platby:

a) pri prevzatí tovaru kupujúcim osobne v predajni:

– v hotovosti na predajni predajcu pri prevzatí tovaru,

– platba prostredníctvom terminálu pri prevzatí tovaru na predajni predajcu (platobnou kartou).

b) pri dodaní tovaru kuriérom:

– platba vopred bankovým prevodom na účet predajcu,

– platba kartou,

– na dobierku. 


4. Cena dopravy

Pri objednávke do 50 € s DPH je cena dopravy vo výške 3,50 € s DPH.

Pri objednávke nad 50 € s DPH je doprava ZDARMA.


VI. Odstúpenie od zmluvy

Právo výmeny tovaru alebo vrátenia tovaru má kupujúci do 14 dní od prevzatia tovaru.


1. Právo odstúpenia od zmluvy kupujúcim

V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Odstúpenie (formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy) a tovar zasielajte na adresu:

Sténia a.s., Prešovská cesta 4, 040 01 Košice2. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

na stiahnutie.


3. Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy

Po odstúpení od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.


4. Spôsoby vrátenia tovaru:

osobne na predajni predajcu

prostredníctvom kuriéra


5. Náklady spojené s vrátením tovaru.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoužitý, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. 

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. 

V prípade, že bude vrátený tovar použitý, nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.


6. Poškodený tovar

Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Pri doručení kuriérom: Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky podľa priloženého dodacieho listu. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.

Osobný odber na prevádzke: Kupujúci je povinný prekontrolovať tovar bezprostredne pri prevzatí. Akékoľvek poškodenie tovaru alebo nekompletnosť balenia je potrebné nahlásiť obsluhe výdajného miesta.


7. Nemožnosť odstúpenia od zmluvy kupujúcim – spotrebiteľom

Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom nie je možné v prípadoch uvedených v § 7 odsek 6 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.VII. Záručné podmienky

Záručné podmienky sú uvedené v samostatnom dokumente.


VIII. Ochrana osobných údajov

Všeobecnú informačnú povinnosť ohľadom ochrany osobných údajov spracúvaných Predajcom prípadne ďalšími osobami v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) nájdete v článku Informácie o spracúvaní osobných údajov.

Predávajúci môže poskytnúť osobné údaje zákazníka (v rozsahu: e-mailová adresa) spločnosti Heureka Shopping s.r.o., výlučne pre účely programu “Overené zákazníkmi”, pre získanie spätnej väzby od kupujúceho v súvislosti s uskutočneným nákupom v e-shope predávajúceho.IX. Záverečné ustanovenia

Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť predávajúceho:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 043 79 Košice I, Odbor výkonu dozoru a Právny odbor.


Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr kontaktovať Predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

V súlade so zákonom č.102/2014 Z.z. má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, Pošt. Priečinok 29, 827 99 Bratislava a iné právnické osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/. Spotrebiteľ podľa vlastného uváženia môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať v listinnej či elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.

Odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu formou elektronického formuláru:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.05.2019 a rušia predchádzajúce znenia OP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť OP bez predchádzajúceho upozornenia.